Η σελίδα πληρεί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

screenreader

1. Αύξηση και μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: fontplus

Για να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στα κείμενα της ιστοσελίδας, χρησιμοποιήστε την επιλογή: fontminus

Για να επαναφέρετε το μέγεθος της γραμματοσειράς στην αρχική προεπιλογή, χρησιμοποιήστε την επιλογή: fontreset

Για να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς για άτομα με δυσλεξία, χρησιμοποιήστε την επιλογή: fontfordyslectics

2. Αλλαγή της θεματικής παραλλαγής 

Με την αλλαγή της θεματικής παραλλαγής, αφαιρούνται γραφικά στοιχεία της σελίδας, και παραμένει στην ιστοσελίδα η απλουστευμένη μορφή της πληροφορίας.

Χρησιμοποιήστε τις τρεις επιλογές για θεματική παραλλαγή: highcontrastchoises

 

4. Ανάγνωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας από τον υπολογιστή

Με τις παρακάτω επιλογές, υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Για να ξεκινήσετε την ανάγνωση του περιεχομένου, επιλέγετε το κομμάτι της σελίδας που θέλετε να ακούσετε και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε την επιλογή: play

Για να διακόψετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή: pause

Για να σταματήσετε την ανάγνωση του περιεχομένου, πατήστε την επιλογή: stop

Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής, πατήστε την επιλογή: volumecontrol

 

English

This webpage meets all the requirements of the template WCAG(V2.0)  for easy access from people with disabilities, by the Instructions of Accessibility of Web 2.0 as it is referenced in the W3C page.

screenreader

1. Increase and decrease size of font

To increase the size of font in the webpage, use the option: fontplus

To decrease the size of font in the webpage, use the option: fontminus

To reset the size of font in the webpage, use the option: fontreset

To select the dyslexic font for people with dyslexia, use the option: fontfordyslectics

2. Change the thematic variant 

By changing the thematic variant, the graphics of the wepage are being removed and the simple content remains.

Use these three options for thematic variant: highcontrastchoises

4. Read the content of the webpage throuch your personal computer

With the following options, theres the possibility of reading the content of the webpage

To start the content reading, select the part of the page you would like to listen to and next use this option: play

To pause the content reading, use the option: pause

To stop the content reading, use the option: stop

To control the volume, use this option: volumecontrol

 

Partners

Μας Εμπιστεύονται